Publications

SAGA: Stochastic Whole-Body Grasping with Contact
Yan Wu*, Jiahao Wang*, Yan Zhang, Siwei Zhang, Otmar Hilliges, Fisher Yu, Siyu Tang
(* equal contribution)
Accepted to ECCV 2022.

Gaussian Field Estimator with Manifold Regularization for Retinal Image Registration
Jiahao Wang, Jun Chen, Huihui Xu, Shuaibin Zhang, Xiaoguang Mei, Jun Huang, and Jiayi Ma
Signal Processing, vol. 157, pp. 225-235, 2019.

Robust Image Feature Matching via Progressive Sparse Spatial Consensus
Yong Ma, Jiahao Wang, Huihui Xu, Shuaibin Zhang, Xiaoguang Mei, and Jiayi Ma
IEEE Access, vol. 5, pp. 24568-24579, 2017.